Polityka prywatności & Cookies

Klauzula Informacyjna RODO

w związku z procesem przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Podmiot leczniczy pod nazwą: SPECJALISTYCZNE GABINETY KARDIOLOGICZNE DOBAJ & KLUK s.c. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO- informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Poradnia Kardiologiczna Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Łukasz Dobaj Maciej Kluk spółka cywilna. Administrator danych nie powierza danych osobowych  Podmiotom   przetwarzającym.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO, pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego:

     a) przetwarzanie danych w celach zdrowotnych (tj. dla profilaktyki zdrowotnej, leczenia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się, co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

     b) Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności leczniczej, jest ona dodatkowo regulowana przepisami innych aktów prawnych, głównie Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku.

3.
 Odbiorcą danych osobowych Pacjenta mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach Ustaw szczególnych.

4. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, tj. przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wymaganego okresu dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 11 maja 2017 roku, dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi lub osobie przez Pacjenta upoważnionej;

6. Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

7. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego danych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wykonania wskazanego w pkt 2 celu. W przypadku odmowy podania potrzebnych danych przez Pacjenta, nie będzie możliwości jego realizacji.

9. Dane Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Dla pacjenta

Przydatne materiały edukacyjne